سيستم حذف OIL از آب مقطر برگشتي شرکت پالایش نفت تبریز

 

تاریخ شروع: 1387 - تاریخ پایان: 1388
مکان: شرکت پالایش نفت تبریز
ظرفیت: m3/hr120
نوع قرارداد: EPC