سيستم حذف OIL از آب مقطر برگشتي شرکت پالایش نفت اصفهان


عبارت است از انجام خدمات طراحی و مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان، نصب، انجام کلیه تست ها و آزمایشات، راه اندازی، تحویل موقت و دائم و همچنین رفع نقص در دوره تضمین سیستم روغن گیر بر روی مسیر آب مقطر گرم و جمع کننده روغن مخزن 2104 واحد آب صنعتی و سایر مفاد و شرایط قرارداد، شرایط واگذاری حق استفاده از .لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما، در موارد لزوم است

 

تاریخ شروع: 1394 - تاریخ پایان: 1395
مکان: شرکت پالایش نفت اصفهان
ظرفیت: 360m3/hr
نوع قرارداد: EPC