کولرهوایی شرکت کیمیا داران کویر

 

تاریخ شروع: 1394 - تاریخ پایان: 1395
مکان: شرکت کیمیا داران کویر
ظرفیت: 15Ton و 6Ton
نوع قرارداد: EPC