مخزن Knout Out Drum شرکت پالایش نفت تبریز

 

تاریخ شروع: 1394 - تاریخ پایان: 1394
مکان: شرکت پالایش نفت تبریز
ظرفیت: 15Ton
نوع قرارداد: C