مخازن تحت فشار پروژه لب سفيد شركت مناطق نفتخيز جنوب

 

تاریخ شروع: 1392 - تاریخ پایان: 1392
مکان: شركت مناطق نفتخيز جنوب
ظرفیت: 50Ton
نوع قرارداد: PC