مبدل، میکسر و مخازن صنایع شیمیایی

 

نوع قرارداد: EP