فیلترهای تحت فشار با متریال Clad شرکت پالایش نفت تهران

 

شرکت پالایش نفت تهران
نوع قرارداد: EP