طراحی و ساخت برج تغلیظ گاز اسیدی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

 

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد
نوع قرارداد : EC