هوازدا (Deaerator) شرکت پالایش نفت تهران

 

شرکت پالایش نفت تهران
نوع قرارداد: EPC