سيستم روغن زدايي از آب كندانس برگشتي به ديگ هاي بخار سيكل تركيبي نيروگاه هاي نكا، اصفهان، پرند، سنندج، اردبيل، اروميه، توس، كرمان، كازرون، شيروان

 

تاریخ شروع: 1384 - تاریخ پایان: 1384
مکان: نيروگاه هاي نكا، اصفهان، پرند، سنندج، اردبيل، اروميه، توس، كرمان، كازرون، شيروان
ظرفیت: -
نوع قرارداد: EP