برج H2S Stripping Column میدان گازی تنگ بیجار

 

میدان گازی تنگ بیجار
نوع قرارداد: C