روز کارگر مبارک

دست هایــــت که آئیـنه تلاش روزگارند پر برکت باد /توانِ دســـت هایت را می سـتاییم ای سازنده ترین نقش هــستی در قاموس آفـرینش. /روز کارگر مبارک

ادامه مطالب

روز پاسداشت زبان پارسی

بیست و پنجم اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بسي رنج بردم بدين سال سي
عجم زنده کردم بدين پارسي

پي افکندم از نظم کاخي بلند
که از باد و باران نيابد گزند

ادامه مطالب