در یک کولر هوایی سيال خنك شونده از داخل يك سري لوله عبورکرده و هوا با برخورد به اين لوله ها سيال را خنك می كند.

هوا مي تواند به صورت آزاد يا اجباري كار خنك كاري را انجام دهد، كه البته معمولاً نوع دوم كاربرد بيشتري دارد. در نوع اجباري از فن براي دميدن يا مكيدن

هوا استفاده مي شود در حالی که در حالت آزاد یا طبیعی هوا به واسطه اختلاف چگالی جابجا می شود که در این حالت به یک دودکش برای سرعت

بخشیدن به جریان هوا نیاز است.

کولرهوایی
کولر هوایی
air cooler