در کولرهای هوایی سیال فرایندی با جریان هوا خنک میشود و بخار گرم  درون مجموعه ای از لوله ها  که به صورت افقی کنار هم قرار گرفته پخش میشود.