مبدل حرارتی پوسته و لوله از یک مخزن استوانه ای شکل بزرگ به نام پوسته و تعدادی لوله در داخل آن تشکیل شده است.

سیال درون لوله ها حرکت میکند و بخار داغ درون لوله ها و درون پوسته جریان دارد. به واسطه وجود تعداد زیاد لوله ها سطح تماس بالایی که ایجاد میکنند

; حرارت بخار به مایع درون لوله منتقل شده و مایع را به جوش می آورد.