کیانا پترو انرژی ارائه کننده راه کارهای مهندسی (ساخته شده روی اسکید و داخل سایت کارفرما) برای مدیا فیلترها می باشد. عموما بیش از 98 درصد ذرات بزرگتر از 2 میکرون بسته به نوع

فیلتراسیون توسط حذف می شوند. فیلترهای مختلف می توانند بصورت موازی و کاملا اتوماتیک مورد استفاده قزار گیرند. دمنده های هوا و سیستم بک واش نیز بعنوان تمیز کننده سیستم ارائه

خواهند شد.

بنا به کاربرد، کیانا پترو انرژی طراحی مناسب فیلترها را در انواع زیر انجام کی دهد:

  • فیلتر کربنی
  • فیلتر کربن فعال
  • فیلتر آنتراسیت