کیانا پترو انرژی ارائه دهنده راهکارهای مهندسی- ساخت تجهیزات و یا نصب و راه اندازی- برای سیستم های حذف روغن از آب تولید شده،  کندانس شده و یا آب خام می باشد.

 

  • Coalescer Filter
  • IGF Separator
  • CPI Separator

 

بر اساس API 421، فاضلاب می تواند حاوی روغن به سه صورت آزاد، امولسیون و محلول باشد.

ذرات روغن آزاد می توانند روی سطح آب بیایند و در نتیجه نیروی شناوری یک سطح را روی آب تشکیل دهند. جداکننده آب-روغن API  برای ضخامت 150 میکرون تعریف شده است

ذرات روغن آزاد یا امولسیون کوچکتر بصورت  قطرات کوچکتر از  20 میکرون هستند که یک محلول پایدار را در نتیجه غلبه نیروی بین ذرات بر نیروهای شناوری تشکیل می دهند، و هیچ فاز جداگانه روغنی ایجاد

نمی شود. امولسیون روغن می تواند بوسیله فیلتر کوالیشر یا جداکننده DAF یا جدا کننده IGF یا تزریق مواد شیمیایی جداسازی شود اما نه فقط بوسیله جداسازی گرانشی.

روغن محلول است که یک محلول مولکولی واقعی را با آب شکل می دهد و با جداسازی گرانشی حذف نمی شود: اعمال تصفیه فاضلاب بیشتری برای این امر نیاز است (مثلا تصفیه بیولوژیکی).