دست هایــــت که آئیـنه تلاش روزگارند پر برکت باد /توانِ دســـت هایت را می سـتاییم ای سازنده ترین نقش هــستی در قاموس آفـرینش. /روز کارگر مبارک