بیست و پنجم اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بسي رنج بردم بدين سال سي
عجم زنده کردم بدين پارسي

پي افکندم از نظم کاخي بلند
که از باد و باران نيابد گزند