شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندس تلاشکر است.شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندس تلاشکر است.