شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندس تلاشکر است.