شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندس تلاشگر است.