هفتم آبان، روز جهانی بزرگ مرد آزادی خواه، کوروش بزرگ گرامی باد.