شرکت كيانا به تمام نرم افزار هاي طراحي مورد نياز مجهز مي باشد. نرم افزار هايي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

•    ANSYS : مدل سازي و تحليل با استفاده از روش المان محدود
•    Aspen B-Jack : طراحي مبدل هاي حرارتي
•    Auto Plant : مدل سازي لوله كشي صنعتی
•    CAESAR : تحليل تنش لوله كشي و سازه¬ها
•    Carrier : طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع
•    CX Programmer 5 :  طراحي منطقي سيستم كنترل(omron)
•    Elecdes : طراحي مدارات فرمان و مدارات قدرت 
•    Eplan 5.4: طراحي تابلو كنترل
•    ETAP & POWER PLOT : طراحي و تحليل مدارهاي برقي
•    Fire Cad : تحليل و طراحي بويلرها و گرمكن ها
•    HTFS : طراحي مبدل هاي حرارتي و برودتي

•    HTRI : طراحي مبدل هاي حرارتي و برودتي
•    NS Designer  : مونيتورينگ سيستم كنترل(omron)
•    PDS : مدل¬سازي لوله كشي طرح و تهيه  P&ID
•    PLC S7(Simatic) : طراحي منطقي سيستم كنترل(siemens)
•    PV ELite : طراحي مخازن تحت فشار
•    SAP 2000 : طراحي و تحليل سازه¬ها
•    TANK : طراحي تانك هاي ذخيره
•    Thermo Flow : مدل سازي نيروگاه و تجهيزات
•    WinCC : مونيتورينگ سيستم كنترل
•    CadWorx :مدل سازی لوله کشی صنعتی
•    Tekla : مدل سازی، طراحی و تحلیل سازه ها
•    Hysis : مدل سازی سیستم های فرآیندی
•    PDMS : مدل سازی لوله کشی صنعتی
•    Fluent : مدل سازی و تحلیل سیالات با استفاده از روش حجم محدود
•    Primavera Enterprise : برنامه ریزی و کنترل پروژه
•    MS Project : برنامه ریزی و کنترل پروژه