پروژه­های طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی   EPC Projects

-          طرح­های تصفیه و حذف روغن از آب کندانس Condensate Polishing, Deoiling, Oil Removal

-          طرح­های بازیافت و تصفیه آب، بخار و فاضلاب Treatment & Regeneration

-          طرح­های بازیافت انرژی حرارتی از کلیۀ واحدهای فرایندی و زباله سوزهای صنعتی Waste Heat Generation & Incinerator

-          طرح­های تولید بخار و تجهیزات جانبی بویلر، تاسیسات صنعتی و واحدهای روغن داغ Steam Generation & Hot Oil

طراحی و ساخت سیستم­های تصفیه آب Water Treatment Systems

-          پکیج­ها و سیستم­های حذف روغن از آب کندانس Condensate Deoiling & Oil Removal

-          پکیج­ها و سیستم­های آب دمین Demineralized Water System

-          پکیج­های آب شیرین کن صنعتی RO

-          فیلترهای آنتراسیت، کولیشر، کربن و رزین hracite, Coalecser, Activated Carbon, Resin Filters

-          پکیج­های روغن زدایی IGF , CPI

-          سختی­گیر و فیلترشنی Softener , Sand Filter

طراحی و ساخت انواع تجهیزات و سیتم­های انتقال حرارت Heat Transfer Systems

-          مبدل­های حرارتی Heat Exchangers

کولر هوایی Air Cooler

مبدل پوسته و لوله Shell & Tube

مبدل پوسته و صفحه Shell & Plate

 

-          انواع هیترها و گرمکن­ها Heaters

فایر هیتر (مستقیم و غیر مستقیم) Direct & InDirect Fire Heater

سوپرهیتر Super Heater

 

-          تجهیزات جانبی سیستم­های بخار Steam Equipments

 دی­ اریتور Deaerator

 دی­ سوپر­هیتر DeSuper Heater

 مخازن کندانس Condensate Vessels

  زیرآب   BlowDown

  فلش درام Flash Drum

  اکونومایزر Economizer

 

تجهیزات فیلتراسیون Filtration Systems

-          اسکرابر و فیلتراسیون نفت و گاز Scrubber , Oil & Gas Filters

-          فیلترهای چندفازی Multi Phase Filtration

-          دی­ آلکالایزر De-Alkalizer

سایر تجهیزات Other Equipments

-          پکیج­های تزریق مواد شیمیایی Chemical Injection Package

-          مخازن تحت فشار Pressure Vessels

-          مخازن ذخیره Storage Tanks

-       فلر و استک­های مربوطه Flare & Stack