این شرکت به تمام آئين نامه ها و استانداردهاي مورد نياز مجهز مي باشد.

آئين نامه هايي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:
•    ANSI : موسسه استانداردهاي ملي آمريكا
•    ASME : انجمن مهندسين مكانيك آمريكا
•    ASTM : انجمن استانداردهاي تست و مواد آمريكا
•    API : موسسه نفت امريكا
•    ASCE : انجمن مهندسين عمران آمريكا
•    ASHRAE : انجمن مهندسين حرارت، برودت و تهويه مطبوع آمريكا
•    AWS : موسسه جوشكاري آمريكا
•    BSI: مؤسسه استاندارد انگلستان
•    DIN: استاندارد ملي آلمان
•    HEI : موسسه مبدل هاي حرارتي
•    IEC : كميسيون بين المللي الكتروتكنيك
•    IEEE : موسسه مهندسين برق و الكترونيك
•    IPS : استاندارد نفت ايران
•    ISA : انجمن اتوماسيون و سيستم¬هاي ابزاردقيق
•    ISO : سازمان بين المللي استانداردسازي
•    NACE : انجمن ملي مهندسين خوردگي
•    NFPA : انجمن ملي ايمني احتراق
•    TEMA : آئين نامه انجمن سازندگان مبدل حرارتي پوسته -  لوله اي
•    WRC : بولتن هاي موسسه تحقيقات جوش
•    ACI : آیین نامه بتن آمریکا